Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu TT comp s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

2. Postup pri objednávaní
Zákazník si môže prostredníctvom internetového obchodu TT comp, s.r.o objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Vložiť do košíka“. Po zadaní počtu kusov a objednaní tovaru stlačením tlačidla „Vložiť do košíka“, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v internetového obchodu TT comp, s.r.o.

Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho internetový obchod TT comp, s.r.o vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu internetového obchodu TT comp, s.r.o a spoločnosť TT comp, s.r.o ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať v internetovom obchode TT comp, s.r.o.. Prihlasovacie údaje /email použitý pri registrácii a heslo/ odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v internetovom obchode TT comp, s.r.o.. Systém internetového obchodu TT comp, s.r.o zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. V okamihu zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou TT comp, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov TT comp, s.r.o.

3. Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí zásielky. PLATBA V HOTOVOSTI: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celu sumu za tovaru uvedeny v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru osobne v sídle firmy TT comp s.r.o. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet spoločnosti TT comp s.r.o. Náklady za prepravu platí kupujúci

Číslo účtu TT comp s.r.o. : 2627216197/1100 Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky. 


V prípade, ak sa pri niektorom tovare objaví cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Dodacie podmienky
Dodanie tovaru na dobierku uskutočňujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s na náklady kupujúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 7 pracovných dní od dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke, pokiaľ je tovar na sklade u dodávateľa. V opačnom prípade bude kupujúci informovaný e-mailom. Stav elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O zmene stavu elektronickej objednávky je kupujúci upozornený emailom. kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru taktiež e-mailom Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5. Vrátenie tovaru
V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez internetový obchod TT comp, s.r.o kúpil audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo (napr. počítačovú hru) - t. j. nahraté médium, ktoré už rozbalil. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný a nepoškodený tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Odstúpením kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho. Vrátená suma za tovaru bude znížená o náklady spojené s prepravou tovaru.

6. Záruka
Záruka na nové veci je v zásade 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neurčí inak. Na náhradne diely a komponenty je záruka 3 mesiace Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia alebo odoslania tovaru zákazníkovi.

V prípade uplatnenia reklamácie platí reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku pre zákazníkov TT comp s.r.o. Miestom reklamácie je miesto predajňa tovaru.

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, dokumentácie, dodacieho listu a faktúry, prípadne pokladničného bloku.

Pri neoprávnenej reklamácií je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní zákazník alebo obchodom TT comp s.r.o. nepoverená tretia osoba neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky rovnako vylúčené.

Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.), alebo ak bol urobený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Prirodzené opotrebenie je zo záruky taktiež vylúčené.

7. Nárok na náhradu škody
 1. Pokiaľ z odseku č. 2 nič nevyplýva sú všetky ďalšie nároky zákazníka - jedno z akých právnych dôvodov - vylúčené. Obzvlášť sú voči obchodu TT comp, s.r.o. alebo jej zamestnancovi, prípadne prácu vykonávajúcemu zástupcovi, vylúčené náhrady škody v rámci záruky kvôli škodám z chybného výrobku, poškodenia vyplývajúce z nedodržania zmluvných vedľajších povinností, z chybného poradenstva alebo z nedovoleného konania. To platí obzvlášť pre ušlý zisk alebo iné majetkové ujmy zákazníka.

2. Vyššie definovaná výluka zo záruky neplatí, keď je škoda spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, alebo keď si zákazník uplatňuje nárok na zákonnú záruku.

3. Nároky na náhradu škody sú ohraničené výškou ceny dodaného tovaru.

8. Záverečné ustanovenia
Pri nákupe tovaru na internetovom obchode TT comp s.r.o sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu TT comp, s.r.o. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na internetovom obchode TT comp, s.r.o Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas so obchodnými podmienkami a všeobecným ustanovením Predávajúceho.